Πιλοτική Λειτουργία
Περιστεριά

περιστεριάΟ επιβλητικός λόφος της Περιστεριάς απέχει 1,5 χλμ από το χωριό Μύρο ΒΑ της Κυπαρισσίας. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος με τη βοήθεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ξεκίνησε ανασκαφές εκεί το 1961. Ο λόφος περιλάμβανε τόσο ταφικά μνημεία όσο και οικίες που χρονολογούνται από τη ΜΕ ως και την ΥΕΙΙΙΒ περίοδο, με επανάχρηση στη ρωμαϊκή περίοδο. 

Αποκαλύφθηκε σύνολο θολωτών τάφων και ένα κυκλικό κτίσμα απροσδιορίστου χρήσης ("κύκλος"). Χαρακτηριστική ήταν η εύρεση του πρωιμότερου, ως τώρα, ειδωλίου της Μεσσηνίας, που απεικονίζει γυναικεία μορφή με ποδήρη χιτώνα. Η μορφή του ειδωλίου,γυμνή στο στήθος, προσεύχεται κατά τον γνωστό τύπο “Πετσοφά” των Μεσομινωικών χρόνων και γι' αυτό παραπέμπει σε μινωική προέλευση ή μινωικά πρότυπα. Σε κοντινή απόσταση προς το ειδώλιο βρέθηκε και πλακίδιο  από ήλεκτρο, που ανήκε σε περιδέραιο, χαρακτηριστικό του πολιτισμού Wessex. Αντίστοιχα δέιγματα έχουν βρεθεί και στον ταφικό περίβολο Β των Μυκηνών. 

Βρέθηκε επίσης πληθώρα χρυσών φύλλων καθώς και χρυσοί θύσανοι, που κοσμούσαν μάλον τις Αιγίδες, αλλά και τις ζώνες(Ιλ. Ξ 181)
Το 1965 έγινε η σημαντικότερη ανακάλυψη, στα πλαίσια της ανασκαφής του θολωτού τάφου 3

άποψη

Η περιγραφή του ανασκαφέα είναι συγκινητική: (ΠΑΕ 1965, σελ. 116) “Ενώ ολόκληρος η θόλος ουδέν παρουσίασεν εύρημα, πλην οστράκων κατά το πλείστον ΜΕ, άτινα ανήκον προφανώς εις την επίχωσιν του Κύκλου, ήρχισαν νυν να αναφαίνωνται υπό το δάπεδον ψήγματα φυλλαρίων χρυσού. Ταύτα απέβαιναν διαρκώς πολυαριθμότερα, ενίοτε δε τα φύλλα ήσαν σημαντικών διαστάσεων. Συγχρόνως παρουσιάσθη σειρά λίθων εντός της τάφρου [...]. Βαθύτερον ανεφάνη δεύτερον στρώμα πυκνότερον εκ των αυτών λίθων, τα χρυσά μικρά  ευρήματα επολλαπλασιάζοντο, ων  μεταξύ μια γλαυξ, τρίτωνες, ρόδακες, χρυσοί θύσανοι. Τέλος,  προσκείμενα προς την Νοτίαν πλευράν της τάφρου, ένθα είχε γίνει ήδη σαφές ότι ο βράχος είχε λατομηθή εις αβαθή λάκκον, ανεφάνησαν πρώτον το χρυσούν κύπελλον 1, ακολούθως το διάδημα και είτα το χρυσόν κύπελλον 2. Συγκινητικός υπήρξε ο ενθουσιασμός των εργατών, πάντων κατοίκων Μύρου... Πάντες προσεφέρθησαν να χρησιμεύσουν ως νυκτερινοί φρουροί...Την μεθεπομένη μέραν ευρέθη και το τρίτον κύπελλον, το οποίον έκειτο μονήρες περί τα 50 εκ. νοτιότερον”.