Πιλοτική Λειτουργία
Μυρσινοχώρι-ΡούτσηΠίθος Κοντά στον Επάνω Εγκλιανό, στο Μυρσινοχώρι, στη θέση Ρούτση, ανακαλύφθηκαν ίχνη οικισμού της ΠΕ περιόδου αλλά και σημαντικότατοι τάφοι της ΜΕ και ΥΕ περιόδου. Οι ΜΕ τάφοι περιείχαν ταφές σε πίθους Οι ΥΕ  τάφοι ήταν πλούσιοι σε κτερίσματα και αντικείμενα πολυτελείας. Ο δεύτερος τάφος  ιδιαίτερα φαίνεται ότι ανήκε σε ευγενείς. 

Στη θέση Ρούτση, 1,5 χιλιόμετρο ΒΑ του Μυρσινοχωρίου (πρώην Πισπίσας) της Πυλίας, οι ανασκαφές του Μαρινάτου αρχικά, στη δεκαετία  του 1950, και του Γ. Κορρέ στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1980, έχουν αποκαλύψει ίχνη οικισμού της Πρωτοελλαδικής περιόδου αλλά και σημαντικότατους τάφους της Μεσοελλαδικής και Υστεροελλαδικής περιόδου. Οι Μεσοελλαδικοί τύμβοι περιείχαν ταφές σε πίθους. Οι θολωτοί τάφοι της Υστεροελλαδικής περιόδου,  αν και σχετικά μικροί σε διάμετρο (περίπου 5 μέτρα), ήταν πλούσιοι σε κτερίσματα και μάλιστα σε αντικείμενα πολυτελείας. Ο δεύτερος τάφος ιδιαίτερα, που βρέθηκε ασύλητος, φιλοξενούσε μάλλον μέλη της τοπικής αριστοκρατίας, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα, που περιλαμβάνουν χάλκινο ξίφος, τρία χάλκινα εγχειρίδια με ένθετη διακόσμηση (νίελο), εκ των οποίων τα δύο, που μάλλον είχαν εισαχθεί από την Κρήτη, εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κεραμική υψηλής ποιότητας, κοσμήματα,  σφραγιδόλιθους και αντικείμενα από χρυσό και πολύτιμους λίθους, περιδέραια από ήλεκτρο κ.ά.  Συνολικά περιείχε πέντε ταφές σε λακκοειδείς τάφους, εκ  των οποίων η μία ήταν ταφή μικρού κοριτσιού. Ο  τάφος Ι,  επίσης, αν και συλημένος, έχει δώσει κάποια δείγματα πολυτελών αντικειμένων, όπως θραύσματα αργυρού αγγείου, χάλκινο στέμμα, χάλκινη περόνη κ. ά. Οι τάφοι αυτοί ήταν σε χρήση από το 1680 ως το 1300 π.Χ.περίπου. 

ΠίθοςΣε μικρή απόσταση από τις ΥΕ  αυτές ταφές σε θόλους ανακαλύφθηκε ο ταφικός  τύμβος  Καλογερόπουλου, που περιείχε κιβωτιόσχημο  τάφο, ταφή σε πίθο αλλά και παιδική ταφή, επίσης σε πίθο. Ανακαλύφθηκε επιπλέον “κενοτάφιο”, χωρις οστά αλλά με κτερίσματα που περιλάμβαναν “μινύεια” κεραμική και ένα αμαυρόχρωμο αγγείο.